Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Me mõistame teie isikuandmete kaitse tähtsust ning seepärast kogume ja töötleme ainult teie neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie äritegevuseks teile vajamineva teenuse osutamisel. Töötleme isikuandmeid seaduslikult, läbipaistvalt ja õiglaselt, eelnevalt seatud eesmärkidel ja ainult ulatuses, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid töödeldes taotleme, et need oleksid täpsed, turvalised, konfidentsiaalsed, nõuetekohaselt salvestatud ja kaitstud.

Teie isikuandmete töötlemisel järgime 27. aprillil 2016 vastu võetud isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi – IKÜM), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse ja muude asjakohaste õigusaktidega ja (või) kontrollasutuste kehtestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

 1. MIS DOKUMENT SEE ON?

1.1. Kui loete meie privaatsuspoliitika (edaspidi – privaatsuspoliitika) läbi, saate teada, kuidas ja mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme, kust me neid saame, kellele me neid edastame ja mil viisil neid säilitame ning millised on teie õigused andmesubjektina.

1.2. Privaatsuspoliitikas on sätestatud meie veebilehe https://www.numai.ee/kontaktid/ (edaspidi – veebileht) kasutamise privaatsuseeskirjad. Lugege privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest seda rakendatakse iga kord, kui külastate meie veebilehte. Kui te ei nõustu meie privaatsuspoliitikaga, peaksite loobuma meie veebilehe kasutamisest.

1.3. Meie privaatsuspoliitikas kasutatav mõiste „isikuandmed“ tähendab mis tahes teavet, mille alusel teid tuvastatakse – tehakse otseselt või kaudselt kindlaks teie identiteet. Isikuandmed on näiteks ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, asukohaandmed ja veebiidentifikaator, teie ainulaadsed omadused ja muud isikuandmed, nagu on määratletud IKÜM-s.

 1. KES ME OLEME?

2.1. Numai Estonia OÜ, asukohaga Rottermanni 6, Tallinn, registrikood: 16328145, tel +372 6631103, e-post kontaktideks [email protected]

2.2. Vastavalt õigusaktide sätetele on Numai Estonia OÜ teie isikuandmete vastutav töötleja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 1. MILLISEID PÕHIMÕTTEID ME JÄRGIME?

3.1 Teie isikuandmete töötlemisel me:

a) järgime kehtivaid ja kohaldatavaid õigusakte, sealhulgas IKÜM nõudeid;

b) töötleme teie isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt;

c) kogume isikuandmeid seatud, selgelt määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel ning me ei töötle neid edaspidi nende eesmärkidega vastuolulisel viisil;

d) rakendame kõiki asjakohaseid meetmeid tagamaks, et ebatäpsed või puudulikud isikuandmed kohe parandatakse, täiendatakse, hävitatakse või nende töötlemine peatatakse, võttes seejuures arvesse nende töötlemise eesmärke;

e) hoiame neid sellisel kujul, et teie identiteeti saaks tuvastada mitte kauem, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkidel vajalik;

f) ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, v.a privaatsuspoliitikas või kohalduvas õigusaktis sätestatud juhud;

g) tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete rakendamise korral asjakohase isikuandmete kaitse, s.h kaitse andmete loata töötlemise või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kaotuse, hävimise või kahjustamise eest.

 1. MIL VIISIL ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID?

4.1. Me töötleme teie isikuandmeid, mis on kogutud järgmistel viisidel:

a) Kui te need meile esitate. Kui te esitate meile oma isikuandmed ja muu teabe veebilehte külastades, näiteks registreerides oma konto, täites ja saates meile päringu või laenutaotluse, võttes meiega ühendust telefoni kaudu, kirjutades kirja või e-posti kaudu.

b) Kui kasutate meie veebilehte.Kui te kasutate veebilehte, kogutakse automaatselt teatud teavet (nt IP-aaderss, kasutatud veebibrauseri tüüp, külastuste arv jm), mis on täpsustatud meie privaatsuspoliitika jaos 6.

c) Kui me saame teie isikuandmeid teistelt isikutelt seaduses ja (või) meie privaatsuspoliitikas sätestatud korras. Kui me saame andmeid mitte andmesubjektidelt endilt, tagame, et andmesubjekte teavitataks asjakohaste isikuandmete töötlemisest (eesmärk ja muud tingimused ning asjaolud on täpsustatud meie privaatsuspoliitikas). Kui meile edastatakse andmesubjekti isikuandmed, nõuame täiendavalt, et andmete edastaja teavitaks andmesubjekti meie privaatsuspoliitikast.

4.2. Me võime teilt meie veebilehe külastamisel saadud isikuandmetele lisada meie endi kogutud andmed, mida saime teistest avalikest ja (või) juurdepääsetavatest allikatest (nt võime kombineerida teie esitatud isikuandmeid veebilehe küpsiste abil saadud andmetega või kolmandatelt isikutelt seaduslikult saadud andmetega).

 1. MIS EESMÄRKIDEL JA MIL VIISIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

5.1. Kuna me pakume teenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, töötleme tavaliselt teie isikuandmeid, kui te olete meie klient (potentsiaalne või olemasolev) või kliendi esindaja (nt juhtja (või) kontaktisik). Samuti võime töödelda teie andmeid tegeliku kasusaajana (ultimate beneficial owner), klientide kohustusi tagavate isikutena, muud teenuste osutamisega seotud isikutena.

Isikuandmete liigid
• Identiteeti kinnitavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, passi- või isikutunnistuse andmed jm);
• kontaktandmed (elukoha aadress, e-post, telefoninumber jm);
• andmed andmesubjekti seoste kohta juriidiliste isikutega (ametikohad, töökoha aadress, aktsiate arv jm);
• iseteeninduse andmed veebilehe profiilis (salasõna jm);
• finantsandmed (võetud finantskohustused, tulud, krediidireiting jm);
• ebasoodsate asjaolude puudumine (võlad, arestid, maksejõuetus jm);
• andmed registreeritud vallas- ja kinnisvara kohta, omandiõigused, väärtpaberid, nende piirangud jm;
• teave perekonnaseisu kohta;
• muud andmed, mida te esitate (mh läbi päringute ja / või kaebuste) või mida me kogume oma teenuste osutamiseks.
Andmetöötluse õiguslik alus
• teie nõusolek;
• meie õigustatud huvi;
• lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
• vastutavale töötlejale kohaldatav õiguslik kohustus seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise nõuetega ning muude toimingutega, mis on seotud nõudega „Tunne oma klienti“.
Andmetöötluse tähtaeg
• Kui saadud taotlus ei vasta NUMAI teenuste osutamise strateegiale ja teenuste osutamisest keeldutakse, säilitatakse saadud andmeid neli kuud alates nende laekumise päevast, v.a kui teenuste osutamisest keeldumise kohta esitatakse kaebus – sel juhul säilitatakse andmeid kuni pädeva asutuse lõpliku otsuse jõustumiseni või kuni poolte vahel on saavutatud kokkulepe. Kokkuleppe andmeid säilitatakse kuni 3 aastat.
• Kui NUMAI pakkumine on saadetud, kuid lepingut ei sõlmita, säilitatakse andmeid kaks kuud alates pakkumise saatmise kuupäevast.
• Lepingu sõlmimise korral säilitatakse selle kehtivuse ajal ja 10 aastat alates lepingu lõpetamisest, v.a kui (õiguslik) vaidlus kestab kauem (sel juhul kuni pädeva asutuse lõpliku otsuse jõustumise kuupäevani).
Me saame andmeid
Teilt endilt või kogume muudest õiguspärastest ja juurdepääsetavatest andmeallikatest, nt maksevõime ning finantsriskide hindamise ja võlgade vähendamise eesmärgil saame andmeid kõigilt Eesti Vabariigis tegutsevatelt krediidiasutustelt, finantsettevõtetelt või muudelt isikutelt, kes osalevad AS Creditinfo Eesti (juriidilise isiku kood 10256137) hallatavas infosüsteemis E-KREDIIDIINFO või muus asjakohases süsteemis (teave nende ettevõtete kohta on saadaval veebilehel www.creditinfo.ee), samuti riigiettevõtte Registrų centras hallatavas juriidilistest isikutest osalejate infosüsteemis (JADIS), muudelt riigiasutustelt, andmebaasidest või süsteemidest, kindlustusseltsidelt või muudelt isikutelt meie teenuste osutamiseks vajalikul määral.
Me esitame ja edastame andmeid
Pilve-, serverilaenutuse-, veebilehtede haldus- ja nendega seotud teenuseid pakkuvatele ettevõtetele, IT-teenuste pakkujatele, vastavusteenuste pakkujatele, juristidele, audiitoritele, kui nad meile teenuseid pakuvad; riigiasutustele ja muudele subjektidele, kui see on vajalik krediidivõime, finantsandmete ning rahapesu ja terrorismi rahastamise võimalike riskide kindlakstegemiseks; isikutele, kes haldavad võlgnike andmefaile, võlgade haldamise ja sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, kindlustusseltsidele, makseteenuste pakkujatele, muudele kolmandatele isikutele meie teenuste osutamiseks ja rakendamiseks vajalikul määral ning kui neil on õiguslik alus selliste andmete saamiseks.

5.2 Isikuandmete täpne kogus ja nende töötlemisviis sõltuvad meievaheliste suhete asjakohastest vajadustest. Me võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel iseseisvatel eesmärkidel:

a) Krediidivõime hindamise, lepingute sõlmimise ja NUMAI teenuste osutamise eesmärgil.

b) Veebilehel klientide iseteenindusalal loodud individuaalsete profiilide haldamiseks, tuvastamiseks ja nõuetekohaseks teenuste osutamiseks.Veebilehel oma isiklikku kontot (mis pakub mugavat ja kiiret võimalust veebilehel kliendiala valikute kaudu juurdepääsetavas süsteemis lubatud funktsioonide elektrooniliseks teostamiseks) kasutades meile edastatud isikuandmeid. Samuti töötleme teie isikuandmeid, kui registreerute veebilehel või kasutate seda juriidilise isiku esindaja ja (või) kontaktisikuna. Iga kontoomanik saab oma isikuandmeid igal ajal vaadata, muuta ja kustutada (välja arvatud salasõna). Isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel:

Isikuandmete liigid
Ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon, salasõna, loginimi (login), seotud juriidiline isik (ametikoht)
Andmetöötluse õiguslik alus
• Meie kliendi (või kliendi esindaja) ja meievahelise lepingu täitmiseks või teie soovil sellise lepingu sõlmimiseks meetmete võtmiseks;
• õigustatud huvi alusel, veebilehe ja meie sellega seotud äritegevuse nõuetekohaseks haldamiseks.
Andmetöötluse tähtaeg
• Sõlmitud laenulepingute kehtivusaja jooksul ja 10 aasta jooksul alates lepingu lõpetamisest, v.a kui (õiguslik) vaidlus kestab kauem (sel juhul kuni pädeva asutuse lõpliku otsuse jõustumise kuupäevani).
• Kui laenulepingut ei sõlmita – ühe aasta jooksul alates kasutaja viimasest sisselogimisest.
Me saame andmeid
Teilt endilt.
Me esitame ja edastame andmeid
Ettevõtte nimel tegutsevatele andmetöötlejatele: veebilehe haldamis-, pilve- või muude seotud teenuste, IT-teenuste, vastavusteenuse osutajatele jm.

c) Veebilehe täiustamiseks, teile kohandatud paremate teenuste pakkumiseks. Kasutame teie isikuandmeid, sh isikuandmeid, mida kogume teilt meie veebilehe külastamisel, veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks ning teile paremate ja isikupärasemate teenuste pakkumiseks. Sel eesmärgil saame andmed teilt endilt (kasutades veebilehe külastuste ajal küpsiseid (cookies) ja (või) kolmandatelt osapooltelt.

Täpsema teabe mainitud eesmärgil töödeldavate isikuandmete kategooriate ja töötlemise eripärade ning küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta leiate meie privaatsuspoliitika jaost 6.

d) Meiega kommunikatsiooni tagamiseks, haldamise, meie tegevuse kvaliteedikontrolli eesmärgil (kaebuste ja (või) teie päringute ja kommunikatsiooni käsitlemiseks, sh ka säilitamiseks). Kui võtate meiega ühendust (või meie võtame teie taotluse saamisel teiega ühendust), töötleme kirjade, e-posti ja veebilehe kaudu või muul viisil suheldes saadud teavet, mis võib sisaldada ka isikuandmeid:

Isikuandmete liigid
Kontakti kuupäev ja kellaaeg, teema, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kirja kuupäev, asjakohase ettevõtte andmed, kaebuse ja (või) päringu sisu, telefon, kõne kuupäev, kellaaeg ja kestus, muu teave, mida taotlev isik suhtlemisel vabatahtlikult edastas ja mida koguti päringu / kaebuse esitamise kestel.
Andmetöötluse õiguslik alus
• Veebilehe kasutamise eeskirjade järgimine vastavalt teiega sõlmitud lepingule;
• meie õigustatud huvi hinnata klientide tagasisidet, et parandada meie tegevuse ja pakutavate teenuste kvaliteeti.
Andmetöötluse tähtaeg
Sel eesmärgil säilitame teie andmeid kaks aastat alates nende salvestamise kuupäevast, v.a kui: (i) on alust arvata, et on registreeritud kuritegu või muud ebaseaduslikud toimingud või on algatatud (sise-) uurimine / vaidlus ja andmeid tuleb töödelda kuni pädeva asutuse lõpliku otsuse jõustumise kuupäevani; või ii) asjakohased andmed on seotud sõlmitud laenulepinguga ja sel juhul säilitatakse andmeid 10 aastat alates laenulepingu lõpetamisest, v.a kui (õiguslik) vaidlus kestab kauem (sel juhul kuni pädeva asutuse lõpliku otsuse jõustumise kuupäevani).
Me saame andmeid
• Teilt endilt;
• päringut käsitledes või kaebust analüüsides võime koguda ise isikuandmeid (nt teie kaebuse laekumisel võtame oma töötajatega ühendust kaebuse tegelike asjaolude väljaselgitamiseks, nende registreerimiseks jm);
• kolmandatelt isikutelt: turustajatelt, vastavusteenuse pakkujatelt ja muudelt kaasatud isikutelt.
Me esitame ja edastame andmeid
Ettevõtte nimel tegutsevatele andmetöötlejatele: veebilehe haldamis-, pilve- või muude seotud teenuste, IT-teenuste, vastavus- või juriidiliste teenuse osutajatele.

e) muudel eesmärkidel, mis on määratletud meie isikuandmete töötlemise eeskirjades ja (või) muudes sisedokumentides, kui me oleme kohustatud teie isikuandmeid töötlema õigusaktide alusel või kui on õigustatud huvi või muud seaduses sätestatud alused isikuandmete seaduslikuks töötlemiseks.

5.3 Kui töötleme isikuandmeid privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel, ei küsi, ei avalda ega töötle me teie eriliigilisi isikuandmeid, mis kajastavad teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, samuti terviseandmed, geneetilisi ega biomeetrilisi andmeid (teie identiteedi täpseks tuvastamiseks) ega teavet teie seksuaalelu kohta.

5.4. Ärge esitage ülemääraseid isikuandmeid, mis pole nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

5.5. Meie volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult ulatuses, mis on vajalik seatud eesmärkide saavutamiseks.

 1. MILLEKS ME KÜPSISEID KASUTAME?

6.1 Kogume teie kohta teavet küpsiste (cookies) ja sarnaste tehnoloogiate abil. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on ajutiselt salvestatud teie seadme kõvakettale ja võimaldavad teid järgmistel veebilehe külastustel ära tunda, salvestada isiku sirvimisajalugu, eelistusi, kohandada sisu, kiirendada otsinguid, luua mugav ja sõbralik keskkond, mis on tõhusam ja usaldusväärsem. Küpsiste kasutamine on veebisirvimise puhul tavapraktika ja see hõlbustab veebilehe kasutamist.

6.2. Küpsiste abil saame koguda veebilehe kaudu teavet, mis on loetletud privaatsuspoliitika punkti 5.2 alapunktis c ja täpsustatud punktis 6.6.

6.3 Küpsistelt saadud teavet kasutame:

a) veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks;

b) veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks, et see vastaks paremini teie vajadustele;

c) teenuste arendamiseks ja veebilehe kasutamise analüüsiks;

d) turunduslahenduste sihipäraseks suunamiseks.

6.4. Õigusaktidega lubatud ulatuses võime siduda küpsiste kasutamise teel saadud teabe isiku kohta muul viisil saadud teabega (nt siduda teabe veebilehe kasutamise kohta muu teie esitatud teabe või muudest allikatest saadud isikuandmetega).

6.5. Teavitame, et veebilehel võidakse kasutada erinevaid küpsiseid, näiteks:

a) kohustuslikud (tehnilised) küpsised on vajalikud veebilehtede toimimiseks. Neid küpsiseid ei saa keelata;

b) funktsionaalsed küpsised ei ole veebilehtede toimimiseks vajalikud, kuid need parandavad oluliselt lehtede toimivust, kvaliteeti ja külastajakogemust. Need küpsised salvestavad teavet teie eelistuste kohta ja võimaldavad kohandada veebilehte vastavalt teie vajadustele;

c) analüütilisi (statistilisi) küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate navigeerimisviiside statistiliseks analüüsiks; nende küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse anonüümselt;

d) sihtotstarbelisi ehk reklaamiküpsiseidkasutatakse pakkumiste või muu teabe kuvamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda.

6.6. Teavet veebilehel kasutatavate küpsiste, nende otstarbe, kehtivuse ja kasutatud andmete kohta leiate siit.

6.7. Meie veebilehel saab küpsistega nõustuda klõpsates veebilehel olevat linki (riba) „Nõustun“.

6.8. Küpsiste kasutamise loa saate ükskõik millal tühistada. Selleks tuleb muuta oma veebibrauseri seadeid nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid. Kuidas seda teha, sõltub teie operatsioonisüsteemist ja veebibrauserist. Üksikasjalikku teavet küpsiste, nende kasutamise ja nendest loobumise võimaluste kohta leiate veebilehtedelt: http://AllAboutCookies.orgja http://google.com/privacy_ads.html.

6.9. Mõnel juhul, eriti tehniliste ja funktsionaalsete küpsiste puhul, võib nende keelamine, nõusoleku tagasilükkamine või kustutamine aeglustada Interneti sirvimiskiirust, piirata veebilehe mõnede funktsioonide toimimist, blokeerida juurdepääsu veebilehele.

 1. KELLELE ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID?

7.1. Tagame, et teie isikuandmeid ei esitata ega edastata muul viisil kolmandatele isikutele ilma õigusliku aluseta ega kasutata muudel eesmärkidel kui need, milleks neid koguti. Me ei edasta teie isikuandmeid muul viisil, kui vastavalt meie privaatsuspoliitika ja õigusaktidega kehtestatud korras. Kuid meil on õigus esitada teie kohta teavet, kui me oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või kui seda nõuavad seadus- või karistusmenetlust läbiviivad asutused.

7.2. Võime edastada teie isikuandmeid partneritele, kes aitavad meil ettevõtet juhtida. Nõuame sellistelt üksustelt teie andmete töötlemist ainult vastavalt meie juhistele ja kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele. Sõlmime nende isikutega lepingud, mis kohustavad rangelt järgima isikuandmete kaitse nõudeid.

7.3. Eespool nimetatud teenusepakkujad saavad teie andmeid kasutada piiratud ulatuses – nad ei tohi neid andmeid kasutada muudel eesmärkidel, kui meile teenuste osutamiseks.

7.4. Mittetäielik loetelu isikutest ja nende kategooriatest, kellele me teie isikuandmeid edastame, on esitatud meie privaatsuspoliitika jaos 5.1..

 1. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

8.1. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui seda on vaja andmetöötluse eesmärgil või kauem, kui seadusega on sätestatud pikem andmete säilitustähtaeg.

8.2. Püüame vältida vananenud, aegunud isikuandmete hoidmist, mistõttu nende uuendamisel säilitatakse ainult ajakohast teavet (nt pärast andmete täpsustamist, muutmist jm). Ajaloolist teavet hoitakse, kui seda nõuab seadus või seda on vaja meie tegevuse jaoks.

8.3. Privaatsuspoliitika punktis 5.1 on märgitud kõigi isikuandmete säilitamistähtajad vastavalt isikuandmete kasutuseesmärkidele.

 1. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

9.1. Andmeid, mida me teie kohta kogume, hoitakse ELi piires. Rakendame kõiki viidatud vajalikke meetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt privaatsuspoliitikale.

9.2. Kahjuks ei ole teabe edastamine Interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi teeme teie isikuandmete kaitsmiseks kõik meist oleneva, ei saa me tagada teie andmete turvalisust, kui te edastate andmeid veebilehele – te kannate riske, mis on seotud andmete edastamisega veebilehele. Kui saame teie andmed, rakendame neile seaduse nõuetele vastavaid toiminguid ja turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu, töötlemise või avalikustamise, juhusliku kadumise, kustutamise või hävitamise eest.

9.3. Kui ilmnevad väheusutavad asjaolud ja me saame teada isikuandmete turvalisuse rikkumisest, mis võib tõsiselt ohustada teie õigusi või vabadusi, teavitame teid sellest kohe, kui oleme sellest teada saanud ja kindlaks teinud, millisele teie teabele oli juurdepääs.

9.4. Veebilehel on Letsencrypt.org SSLi sertifikaat.

a) Veebilehe identiteet on kinnitatud (külastate domeeni tegeliku omaniku veebilehte ja teid ei ole suunatud häkkerite serverisse).

b) Kõik serveri ja brauseri vahel edastatavad andmed on krüptitud (võrguhäkkerid ei saa seda lugeda).

c) Andmete terviklikkus ja ehtsus on tagatud (toimivad ruuterid ei saa edastatavat teavet parandada ega tsenseerida).

d) Täpsema teabe leiate https://letsencrypt.org.

 1. VÄLISED VEEBILEHED

10.1. Veebilehel võib olla linke välistele veebilehtedele, näiteks meie äripartnerite lehtedele või lehtedele, kus meil on meie teenuseid reklaamivad kontod. Selliseid linke kasutades mingile veebilehele liikudes pange tähele, et nendel lehtedel ja nende kaudu pakutavatele teenustele kehtib nende privaatsuspoliitika, mille eest me ei vastuta ja meil ei ole nendest tulenevaid kohustusi ning me ei vastuta nendel lehtedel või nende kaudu kogutud isikuandmete eest, nt kontaktandmed või asukoha andmed. Soovitame teil enne isikuteabe esitamist nendel lehtedel või mis tahes teenuste kasutamist nende eeskirjad läbi lugeda.

 1. MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

11.1. Isikuandmete töötlemisel tagame teie õigused vastavalt IKÜM-le ja Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele. Isikuandmete subjektina on teil järgmised õigused:

a) saada teavet (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemise kohta;

b) tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme;

c) nõuda oma ebaõigete, ebatäpsete, puudulike isikuandmete parandamist;

d) nõuda isikuandmete kustutamist, kui te võtate oma nõusoleku tagasi või kui neid ei vajata enam eesmärkidel, milleks neid koguti;

e) piirata isikuandmete töötlemist;

f) esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;

g) nõuda, kui see on tehniliselt võimalik, loetavas vormingus isikuandmete, mis on kogutud nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil, esitamist teile või edastamist teisele vastutavale töötlejale;

h) esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

11.2. Püüame tagada teie kui isikuandmete subjekti õiguste rakendamise ja luua kõik tingimused nende õiguste tõhusaks rakendamiseks, kuid meil on õigus mitte täita teie nõudeid, kui on vaja tagada:

a) meile kehtestatud õiguslike kohustuste täitmine;

b) riigi julgeolek või kaitse;

c) avalikku korda, kuritegude ennetamist, uurimist, kindlaks tegemist või karistusmenetlust;

d) riigi olulisi majanduslikke või rahalisi huve;

e) ameti- ja kutse-eetika rikkumiste ennetamist, uurimist ja kindlaks tegemist;

f) teie või teiste isikute õiguste ja vabaduse kaitse;

g) meie õigustatud huvide kaitse.

11.3. Teie õiguste rakendamisega seotud nõudeid saate esitada meile isiklikult, posti teel või elektrooniliselt kasutades privaatsuspoliitika lõpus toodud kontaktandmeid. Teie taotluse laekumisel võime paluda esitada isikut tõendav dokument, samuti muud taotlusega seotud vajalikku lisateavet.

11.4. Teie taotluse saamisel vastame teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates teie taotluse laekumise ja kõigi vastamiseks vajalike dokumentide esitamise päevast.

11.5. Kui peame vajalikuks, peatame teie andmete töötlemise, v.a säilitamise, kuni teie taotlus on lahendatud. Kui olete seaduslikult tühistanud oma nõusoleku, lõpetame viivitamatult, hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, teie isikuandmete töötlemise, v.a privaatsuspoliitika punktis 11.2 ja seaduses sätestatud juhtudel, st kui kehtivate õigusaktide sätted, meie suhtes kehtivad õiguslikud kohustused, kohtuotsused või meile institutsiooni poolt antud kohustuslikud juhised võimaldavad või kohustavad meid jätkama teie andmete töötlemist.

11.6. Keeldudes teie taotluse täitmisest, esitame selgesõnaliselt sellise keeldumise põhjused.

11.7. Kui te ei nõustu meie tegevusega või vastusega teie taotlusele, saate esitada meie tegevuse ja otsuste kohta kaebuse pädevale riigiasutusele.

 1. KELLELE ESITADA KAEBUS?

12.1 Kui soovite esitada kaebuse meie poolt läbiviidud andmetöötluse kohta, esitage see kirjalikult, märkides võimalikult palju teavet ja kasutades edastamiseks privaatsuspoliitika lõpus toodud kontaktandmeid. Teeme teiega koostööd ja püüame kõik probleemid kohe lahendada.

12.2 Kui olete arvamusel, et teie õigusi on rikutud vastavalt IKÜM / muude kohaldatavate isikuandmete kaitset reguleerivate seaduste sätetele, võite esitada kaebuse meie järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile, lisateave ja kontaktandmed on esitatud inspektsiooni veebilehel ( https://www.aki.ee/et).

 1. KUIDAS PRIVAATSUSPOLIITIKAT MUUDETAKSE?

13.1 Kõik meie privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse veebilehel. Kui on olulisi muudatusi ja (või) vajadus, teavitame teid sellest. Privaatsuspoliitika uusi sätteid võib esitada ka veebilehel ning teil tuleks need läbi lugeda..

 1. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

14.1. Kasutage meie privaatsuspoliitikaga seotud dokumentide saatmiseks või meiega ühenduse võtmiseks järgmiseid kontaktandmeid:

a) postiga saates: Numai Estonia OÜ, postiaadress Rottermanni 6 Tallinn, Eesti;

b) e-posti aadress: [email protected];

c) kontakttelefoni number: +3726631103

Veebilehe privaatsuspoliitika avaldamise kuupäev: __. oktoober 2021