Veebilehe kasutamise eeskirjad

VEEBILEHE NUMAI.EE KASUTAMISE EESKIRJAD

  1. Eeskirjade kohaldamine ja tõlgendamine

1.1. NUMAI veebilehe kasutustingimused (edaspidi – eeskirjad) sätestavad veebilehel www.numai.EE (edaspidi – veebileht) külastajatele kättesaadavate funktsioonide kasutamise korra ja tingimused. Veebilehe tööd korraldab ja haldab Numai Estonia OÜ, postiaadress Rottermanni 6 Tallinn, Eesti; e-posti aadress: [email protected]; kontakttelefoni number: +3726631103 (edaspidi – haldusettevõte või Numai).

1.2. Eeskirjades selgitatakse, kuidas veebilehte kasutada. Veebilehte kasutades kohustute (edaspidi – teie või külastaja) järgima eeskirju. Enne veebilehel oluliste toimingute tegemist lugege kindlasti eeskirjad läbi. Kui te ei nõustu eeskirjadega, ärge kasutage veebilehte.

1.3. Nende eeskirjade tähenduses hõlmab veebilehe kasutamine kõiki toiminguid, mida te veebilehte kasutades teete või teil on võimalik teha. Nende eeskirjade tähenduses hõlmavad veebilehe funktsioonid (edaspidi – funktsioonid) kõiki teie toiminguid, mida saate veebilehel teha, sh, kuid mitte ainult, veebilehel esitatud teabe lugemist, vaatamist, küsimuste, erineva teabe ja (või) andmete edastamist, saatmist või vastu võtmist.

  1. Üldeeskirjad

2.1. Külastajad saavad veebilehte vaadata, lugeda seal Numai kohta teavet (edaspidi – sisu), täita taotlusi ja kasutada muid funktsioone.

2.2. Veebilehe külastajad võivad seda kasutada nii isiklikel kui ka ametialastel eesmärkidel. Veebilehte, selle funktsioone ja (või) sisu ei tohi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks.

2.3. Külastajatel, kes vastavad õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja täidavad veebilehel oleva vormi, on õigus veebilehel taotlusi esitada. Juhime tähelepanu sellele, et veebilehel saavad teenuseid puudutavaid taotlusi täita nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kellele see ei ole seadusega keelatud. Numai teenuseid puudutavate taotluste hindamisel võetakse arvesse õigusakte ja Numai teenuste osutamise strateegiat.

2.4. Veebilehel pakutavat sisu ei saa pidada individuaalseks konsultatsiooniks, professionaalseks nõuandeks ega konkreetse olukorra lahenduseks. Sisu on külastajale abiks tema jaoks oluliste otsuste tegemisel. Kõik otsused, ka need, mis põhinevad sisul, teeb külastaja iseseisvalt ja ta vastutab ise kõigi sellistest toimingutest ja oma käitumisest tulenevate tagajärgede ja kohustuste eest.

2.5. Veebilehel ja selle sisus võib olla linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Need lingid on esitatud ainult külastajate mugavuse huvides. Meie eeskirju ei kohaldata kolmandate poolte veebilehtedele. Liikudes meie veebilehelt teistele veebilehtedele või nendega muul viisil tutvudes, teeb külastaja seda omal vastutusel. Haldusettevõte soovitab külastajal enne kolmanda osapoole veebilehe kasutamist tutvuda selle veebilehe kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Haldusettevõte ei vastuta mingil määral kulude või kahjude eest, mida põhjustasid selliste veebilehtede kaudu sõlmitud tehingud.

2.6. Kõik intellektuaalomandiõigused, sh, kuid mitte ainult, autoriõigused, kauba- ja teenusemärgid, disainilahendused, nimetused, logod, ärinimed, oskusteave, äri- ja tootmissaladused, õigused veebilehele, selle funktsioonidele ja (või) kogu sisule, sh ainuõigus kasutada veebilehte, funktsioone ja (või) sisu, kuuluvad haldusettevõttele või haldusettevõte kasutab neid seaduslikult.

2.7. Mis tahes veebilehe sisu ja (või) intellektuaalomandi töötlemine, kopeerimine, dekompileerimine, krüpteerimine, ümberprogrammeerimine, ülekandmine, ümbersuunamine ja (või) muu kasutamine külastaja ja (või) kolmandate isikute poolt ilma haldusettevõtte kirjaliku loata või eeskirju rikkudes on keelatud. See piirang ei kehti sisu kohta, mida haldusettevõte lubab alla laadida või muul viisil salvestada, tingimusel, et allalaadimine toimub ja sisu kasutatakse veebilehel kehtestatud korras ja eesmärkidel.

  1. Külastajate õigused ja kohustused

3.1. Külastajal on õigus kasutada veebilehte, selle funktsionaalsusi, funktsioone, sisu vastavalt kehtestatud eeskirjadele. Külastaja peab tegutsema seaduslikult, rikkumata õigusaktide nõudeid, haldusettevõtte ja (või) teiste isikute õigusi. Külastaja vastutab kõigi veebilehe vahendusel tehtud toimingute ja nende tagajärgede eest.

3.2. Veebilehe kasutamisega kinnitatakse nõustumist saada erinevaid informatiivseid teateid veebilehe tehniliste ja funktsionaalsete uuenduste kohta, samuti veebilehe toimimiseks oluliste muudatuste kohta (nt eeskirjade, kasutustingimuste, haldusettevõtte andmete jm muutmine). Nende teadete eesmärk on teavitada olulistest muudatustest veebilehe / haldusettevõtte tegevuses või sellega seotud muudatustest ning neid ei peeta otseturunduse pakkumiseks külastajale.

3.3. Veebilehe ja (või) funktsioonide kasutamisel on külastajal keelatud:

3.3.1. teha toiminguid, mis ohustavad (võivad ohustada) veebilehe ja (või) selle funktsioonide nõuetekohast toimimist, nende turvalisust, terviklikkust või piiravad veebilehe haldaja (haldusettevõtte) võimalusi pakkuda asjakohaselt funktsioone ja (või) teistel isikutel kasutada veebilehte ja (või) selle funktsioone;

3.3.2. teha toiminguid, mis võivad kahjustada haldusettevõtet, teisi isikuid, nende vara või õigustatud huve, sh, kuid mitte ainult, ebaseaduslikke tehinguid või pettusi;

3.3.3. kasutada veebilehte ja (või) selle sisu veebilehe ja (või) haldusettevõttega konkureerivate tegevuste tegemiseks ja arendamiseks, sh ka reklaami, milles mainitakse kolmandaid isikuid, kes otseselt või kaudselt konkureerivad haldusettevõtte või selle kaupade ja (või) teenustega, samuti viidata sellistele isikutele ja (või) nende toodetele.

  1. Haldusettevõtte õigused

4.1. Haldusettevõttel on õigus ükskõik millal külastajale ette teatamata:

4.1.1. Muuta veebilehte ja (või) funktsioone või nende osi, kogu sisu või selle osa. Haldusettevõte ei vastuta nimetatud ja muude sarnaste toimingute tõttu külastajale tekitatud ebasoodsate tagajärgede eest.

4.1.2. Piiramatuks ajaks ilma põhjust märkimata piirata või peatada juurdepääs veebilehele ja (või) veebilehe või selle osade, sisu, funktsioonide kasutamine.

4.1.3. Ennetus- ja (või) hooldustööde ajal piirata või katkestada piiramatuks ajaks juurdepääs veebilehele, sisule ja (või) funktsioonidele. Sellisel juhul võib külastajaid teavitada veebilehele postitatud üldteatega.

4.1.4. Lõpetada veebilehe tegevus täielikult.

4.2. Haldusettevõttel on õigus oma äranägemisel piirata või tühistada külastaja õigus või juurdepääs veebilehele ja (või) selle funktsioonidele, sh, kuid mitte ainult, blokeerida asjakohane IP-aadress, kui:

4.2.1. Külastaja rikub eeskirju ja (või) ei täida oma kohustusi.

4.2.2. Külastaja esitab taotluse esitamisel või veebilehe ja (või) selle funktsioonide kasutamisel petliku, ebaõige, puuduliku ja (või) eksitava teabe, käitub veebilehe halduri (haldusettevõtte) arvates ebakohaselt.

4.2.3. Kui haldusettevõtte arvates on seda vaja veebilehe tehnohoolduse ja (või) uuendustööde tegemiseks.

4.2.4. Kui seda nõuavad pädevad asutused või see on vajalik Leedu Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

4.2.5. Kui seda on vaja haldusettevõtte või kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitseks.

4.2.6. Kui veebilehe haldaja (haldusettevõtte) arvates rikub külastaja eeskirjade sätteid, kehtivat seadust või on vastuolus heade kommetega.

4.2.7. Muudel eeskirjades sätestatud juhtudel.

4.3. Haldusettevõttel on õigus külastajale ette teatamata kaasata kolmandad isikud eeskirjades sätestatud toimingute tegemiseks.

  1. Vastutuse piiramine

5.1. Haldusettevõttel ei ole alljärgnevast tulenevalt mingit vastutust:

5.1.1. Veebilehe ja (või) selle funktsioonide tõrgetest, rikkumistest (veebiside tagamisel, mis tahes arvutipiraatluse toimingutest või viirustest põhjustatud kahju jm) või veebilehe kasutamisest tingitud kahju, sh, kuid mitte ainult, süsteemi tõrgete, veebirünnakute, korralise või erakorralise hoolduse tõttusamuti külastajatele ja kolmandatele isikutele selle tagajärjel põhjustatud kahju eest.

5.1.2. Kahju ja (või) kulude eest, mida külastaja võib kanda veebilehte ja (või) selle funktsioone ning sisu kasutades.

5.2 Külastaja mõistab ja nõustub, et kasutab veebilehte oma äranägemisel ja oma vastutusel. Haldusettevõte ei vastuta mingil juhul külastaja ja (või) kolmandate isikute ees veebilehe sisu lahknevuste, teabe ebatäpsuse või ekslikkuse ja sellest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest, kui kehtivas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.3 Kui külastaja kasutab veebilehte ja (või) selle funktsioone mittenõuetekohaselt, vastutab ta kogu sellest põhjustatud kahju eest, mis tekkis või võib tekkida haldusettevõttel ja (või) kolmandatel isikutel. Külastaja kohustub tagama, et haldusettevõttel ei tekiks mingit juriidilist vastutust, kohustust tasuda, hüvitada ega muul viisil heastada mis tahes kahju, kaotusi või muid kulusid, mis tekkisid seetõttu, et külastaja kasutas veebilehte ja (või) selle funktsioone.

5.4. Külastaja ja haldusettevõte vabastatakse vastutusest vääramatu jõu (force majeure) tõttu kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.

  1. Lõppsätted

6.1 Eeskirjad jõustuvad nende avaldamisel veebilehel ja kehtivad tähtajatult. Haldusettevõttel on õigus eeskirju ühepoolselt muuta. Eeskirjade muudatused ja (või) täiendused jõustuvad nende mis tahes kujul veebilehel avaldamisel. Kui pärast eeskirjade muudatuste ja (või) täienduste avaldamist jätkate veebilehe ja (või) selle funktsioonide kasutamist, loetakse, et nõustute kõigi eeskirjade muudatuste ja (või) täiendustega. Kui te ei nõustu eeskirjade muudatuste ja (või) täiendustega, peate veebilehe kasutamise kohe lõpetama.

6.2. Eeskirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.