Privaatsuspoliitika

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Meie, UAB Mano numai (registrikood 304488856, Aukštaičių g. 7, Vilnius) (edaspidi: ettevõte, meie), esitame teie privaatsust austades privaatsuspoliitika (edaspidi: privaatsuspoliitika), kus on selgitatud, kuidas ettevõte töötleb teie isikuandmeid, kui te külastate internetis kodulehte numai.lt (edaspidi: koduleht), iseteenindussüsteemi (edaspidi: iseteenindussüsteem) ja kasutate ettevõtte pakutavaid teenuseid.

1.2. Teenuse- ja muudes lepingutes ning seotud dokumentides võib olla esitatud täiendav teave isikuandmete töötluse kohta.

1.3. Me mõistame teie isikuandmete kaitse erilist tähtsust, sellepärast kogume ja töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud meie tegevuse jaoks. Töötleme isikuandmeid seaduslikult, läbipaistvalt ja õiglaselt, eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete töötlemisel on meie eesmärk nende täpsus, turvalisus, konfidentsiaalsus, kohane säilitamine ja kaitstus.

1.4. Käesoleva privaatsuspoliitika koostamisel on lähtutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi: GDPR), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseadusest ning muudest Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidest.

1.5. Kui teil tekib enda isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, on teil alati võimalus võtta ühendust ettevõtte kui vastutava töötlejaga e-posti aadressil [email protected] või telefonil +370 6661 1277.

 1. MILLISTEST PÕHIMÕTETEST ME LÄHTUME?

2.1. Isikuandmeid tuleb töödelda seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte).

2.2. Isikuandmeid tuleb koguda kindlaks määratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei tohi edasi töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas; andmete edasine töötlemine avalikes huvides toimuvaks arhiveerimiseks või statistilistel eesmärkidel ei ole vastuolus algsete eesmärkidega (eesmärgi piiramise põhimõte).

2.3. Isikuandmed peavad olema adekvaatsed, asjakohased ja üksnes sellised, mida on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (andmete minimeerimise põhimõte).

2.4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral uuendatud; tuleb võtta kõik põhjendatud meetmed, et isikuandmed, mis ei ole nende töötlemise eesmärkidest lähtuvalt täpsed, kustutataks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte).

2.5. Isikuandmeid tuleb säilitada sellises vormis, et andmesubjektide isikut oleks võimalik kindlaks teha ainult senikaua, kui see on vajalik neil eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse (säilitamisaja piiramise põhimõte).

2.6. Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab asjakohaste tehniliste või organisatsiooniliste meetmete abil isikuandmete kohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

2.7. Ettevõte vastutab eespool nimetatud põhimõtete järgimise eest ja peab suutma tõendada nende järgimist (aruandluse põhimõte).

 1. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?

3.1. Me töötleme teie isikuandmeid, mis on saadud järgmistel viisidel:

3.1.1. Kui te esitate need meile. Te esitate meile oma isikuandmeid ja muud teavet, kui kasutate kodulehte, iseteenindussüsteemi või esitate meile oma andmed muudel meetoditel, näiteks registreerides oma konto, täites ja saates meile päringu- või taotlusvormi või võttes meiega telefonitsi, kirjalikult või e-posti teel ühendust.

3.1.2. Kui te kasutate meie kodulehte. Kui külastate kodulehte, võib see salvestada või lugeda teie brauseri teavet. Enamasti toimub see küpsiste (ingl. cookies) kujul. See võib olla teave teie lehitseja seadete või kasutatava seadme kohta ja seda kasutatakse enamasti selleks, et kodulehe toimimine vastaks teie ootustele.

3.1.3. Kui me saame teie isikuandmed teistelt isikutelt vastavalt õigusaktides ja/või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud korrale. Juhul kui me saame andmed mujalt kui andmesubjektilt endalt, nõuame, et teid teavitataks nõuetekohaselt asjaomaste isikuandmete töötlemisest (eesmärgist ning muudest tingimustest ja asjaoludest, mida on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas). Lisaks sellele nõuame, et juhul, kui meile esitatakse mitte enda, vaid muu andmesubjekti isikuandmeid, tutvustataks andmesubjektile käesolevat privaatsuspoliitikat.

3.2. Meie teenused ei ole ette nähtud alla 18-aastastele isikutele, sellepärast ei tohiks nad meile meie kodulehe kaudu esitada mingeid isikuandmeid.

 1. MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

4.1. Meie teenused on ette nähtud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, sellepärast töötleme enamasti teie isikuandmeid siis, kui olete juriidilise isiku (meie potentsiaalse või olemasoleva kliendi) juht, esindaja ja/või kontaktisik. Samuti võime töödelda klientide kohustusi tagavate isikute ja muude teenuseosutamisega seotud isikute andmeid.

4.2. Millises mahus täpselt ja kuidas me isikuandmeid töötleme, oleneb konkreetsetest suhetest, mis meid ja teid seovad. Me töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindlaks määratud eesmärkide saavutamiseks. Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid märgitud õiguslikel alustel:

4.2.1. isikusamasuse ja kontaktandmed, mida on vaja isiku identifitseerimiseks, teiega kontakteerumiseks, nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress jms (seadusjärgne kohustus, lepingu täitmine);

4.2.2. isikuandmed, mis on vajalikud esitatud taotluse hindamiseks, finantsriski juhtimiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, võlgnevuse haldamiseks, nt taotluses esitatud andmed, kolmandatelt isikutelt saadud andmed, andmed tehtud maksete kohta (andmesubjekti avaldus, lepingu täitmine, õigustatud huvi, andmesubjekti nõusolek saada tema andmed kolmandatelt isikutelt);

4.2.3. isikuandmed, mida on vaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisnõuete täitmiseks ning kuritegude tõkestamiseks (kui kohustus kohaldub seaduse järgi), nt tuluallikad, vara, osalemine poliitikas või sidemed poliitikas osalevate isikutega, kasusaajad ja muud andmed, mida on vaja selle eesmärgi saavutamiseks (seadusjärgne kohustus);

4.2.4. isikuandmed, mis on vajalikud uute töötajate valimiseks isikute hindamise ja töölevõtmise eesmärgil: teie poolt CV-s ja motivatsioonikirjas esitatud andmed (teie avaldus enne lepingu sõlmimist, teie nõusolek);

4.2.5. isikuandmed, mida on vaja ettevõtte õiguste ja õigustatud huvide kaitseks ja tagamiseks ning tõendite kogumiseks (õigustatud huvi);

4.2.6. isikuandmed, mis on seotud renditava objektiga omandiõiguse kaitse eesmärgil, nt andmed eluruumi vm ruumide sisustuse kohta (lepingu täitmine, õigustatud huvi);

4.2.7. isikuandmed, mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress, nõusoleku andmise ja tühistamise tõendid, andmed isikule huvi pakkuvate teenuste kohta (mitte vastu olek, nõusolek);

4.2.8. isikuandmed, mis on vajalikud iseteenindussüsteemi kohase töö tagamiseks, kasutajate identifitseerimiseks, teenuste kohaseks osutamiseks, nt registreerimis- ja sisselogimisandmed, iseteenindussüsteemis tehtud toimingute andmed (lepingu täitmine, õigustatud huvi);

4.2.9. isikuandmed, mida on vaja statistilise analüüsi jaoks, teie vajaduste, ootuste ja rahulolu hindamiseks teenuste kvaliteediga, samuti ettevõtte teenuste täiustamiseks: andmed teile osutatavate teenuste mahu, kasutussageduse, vajaduste jms kohta (õigustatud huvi);

4.2.10. isikuandmed, mis on kogutud kodulehe numai.lt külastuse käigus, eesmärgiga tagada mugavaim sirvimine ja esitada teile kõige sobivamaid pakkumisi. Selle kohta saab üksikasjalikumalt teada küpsisepoliitikast (õigustatud huvi, nõusolek).

4.3. Muudel eesmärkidel, mis on kooskõlas õigusaktide ja käesoleva privaatsuspoliitikaga.

4.4. Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärkidel ei palu me teil mingil juhul meile esitada ega avaldada ja me ei töötle teie erikategooriate isikuandmeid, mis kajastavad teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingutesse kuulumist, samuti terviseandmeid, geneetilisi andmeid, biomeetrilisi andmeid (konkreetselt teie isiku tuvastamise eesmärgil) ega teavet teie seksuaalse sättumuse kohta. Ärge esitage meile neid ega muid üleliigseid andmeid mitte mingil juhul ega mingil kujul.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

5.1. Meie eesmärk on saata teile meie teenustega seotud kasulikku ja aktuaalset teavet ning pakkumisi. Kasutame teie isikandmeid (eesnime, perekonnanime, elektronposti aadressi, telefoninumbrit) turunduse eesmärgil ainult siis, kui oleme saanud teie nõusoleku.

5.2. Antud nõusoleku saate mis tahes hetkel tasuta tühistada, kasutades selleks loobumisviidet (selle leiate igast uudiskirjast) või teatades kirjalikult ettevõttele UAB Mano numai e-posti aadressil [email protected], iseteeninduse veebilehel või saates avalduse aadressil Aukštaičių g. 7, Vilnius. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist saadud andmete töötlemist.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLUSE GEOGRAAFILINE ALA

6.1. Teie isikuandmeid töödeldakse üldjuhul Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) territooriumil, kuid õigusaktides sätestatud juhtudel võidakse andmeid kõiki turvanõudeid järgides edastada väljapoole ELi/EMP-d ja seal töödelda. Ettevõte ei edasta teie esitatud isikuandmeid väljaspool ELi/EMP-d asuvatesse riikidesse ilma teid sellisest edastamisest selgelt informeerimata.

 1. KELLELE ME TEIE ISIKUANDMEID ESITAME?

7.1. Meie garanteerime, et teie isikuandmeid ei esitata ilma õigusliku aluseta ega edastata muud moodi kolmandatele isikutele, samuti ei kasutata muul eesmärgil kui see, milleks need on kogutud. Me ei edasta teie isikuandmeid muul viisil kui vaid käesoleva privaatsuspoliitika ja kohaldatavate õigusaktide järgi.

7.2. Ettevõte võib teie isikuandmeid oma tegevuse käigus muudele subjektidele esitada sellises ulatuses, kuivõrd seda on vaja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks, lepingu- või seadusjärgsete kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi korral: võlahaldus- ja inkassoettevõtetele, audiitoritele, õigus- ja finantsnõustajatele, volitatud partneritele, isikutele, kes tagavad teie kohustuste nõuetekohase täitmise ettevõtte vastu, näiteks käendajatele, garantii- ja tagatiseandjatele, ettevõtetegruppi kuuluvatele äriühingutele.

7.3. Kui olete oma kohustuste täitmisega rohkem kui 30 päeva hiljaks jäänud, edastab ettevõte andmed teie isiku, kontaktandmete ja krediidiajaloo, s.t rahaliste ja varaliste kohustuste ja nende täitmise, võlgade ja nende tasumise kohta krediidibüroole UAB Creditinfo Lietuva (registrikood 111689163, aadress A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Leedu, üksikasjalikum info krediidibüroo isikuandmete töötlemise kohta: manocreditinfo.lt, tel (8 5) 239 4149).

7.4. Teie isikuandmed võidakse edastada andmetöötlejatele, kelle abi ettevõte oma tegevuseks kasutab: tarkvara ja asjaomase toe pakkujatele, IT-teenuste osutajatele, kasutatavate süsteemide valdajatele, reklaami-, turundus- ja analüüsiteenuseid ning muid ettevõtte tegevuseks vajalikke teenuseid osutavatele ettevõtetele. Andmetöötlejate võimalus kasutada teie andmeid on piiratud – nad ei või neid andmeid kasutada muudel kui meile teenuste osutamise eesmärkidel. Osa või kogu ettevõtte müügi korral võib ettevõte teie andmed ostjale üle anda. Teie isikuandmeid võidakse edastada riiklikele institutsioonidele, registritele ja muudele isikutele, kes täidavad neile seadusega määratud funktsioone, kui see on nõutav kohalduva seaduse järgi.

 1. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

8.1. Isikuandmeid töödeldakse ainult nii kaua kui on töötlemise eesmärkide järgi vaja. Isikuandmete säilitamisperiood määratakse kindlaks vastavalt töötlemise eesmärgile, ettevõtte õigustatud huvile ja õigusaktide nõuetele.

8.2. Teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil töödeldakse teie isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal ja 10 aastat pärast selle lõppemist.

8.3. Nõusoleku alusel saadud isikuandmeid töödeldakse kuni nõusoleku tühistamiseni.

8.4. Kui ettevõte kaitseb institutsioonides või kohtus oma õigustatud huvisid, töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni menetlus käib.

8.5. Taotluste ja kaebuste menetlemise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse nende menetlemisperioodi jooksul ja 3 aastat pärast taotluse või kaebuse menetlemist.

8.6. Iseteenindussüsteemi isikliku konto sisselogimisandmeid töödeldakse seni, kuni konto on aktiivne. Kui te ei ole kontole loginud rohkem kui 1 aasta, siis konto kustutatakse.

8.7. Kui esitate oma isikuandmed töökohale kandideerimiseks, säilitab ettevõte teie isikuandmed värbamisperioodi vältel. Kui te ei osutu valituks, kuid soovite tulevikus tööpakkumisi saada, säilitame teie isikandmeid 1 aasta alates nõusoleku andmisest, välja arvatud juhul, kui tühistate nõusoleku varem.

 1. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

9.1. Teie isikuandmed on kaitstud kadumise, loata kasutamise ja seadusliku aluseta muutmise eest. Tunneme pidevalt huvi parimate andmekaitsetavade ja tehniliste meetmete vastu ning oleme hoolt kandnud toimivate füüsiliste ja tehniliste vahendite eest, mis võimaldavad kaitsta kogu teiega seotud teavet.

9.2. Paraku ei ole informatsiooni edastus interneti teel täielikult ohutu. Ehkki me hoolitseme väga tõsiselt teie isikuandmete kaitse eest, ei saa me tagada andmete turvalisust hetkel, mil edastate andmeid kodulehel või iseteenindussüsteemis, seega võtate enda kanda andmete edastamisega seotud riski.

9.3. Kui peaks tekkima vähetõenäolised asjaolud, kus me saame teada teie isikuandmete turvarikkumisest, mis võib kujutada tõsist ohtu teie õigustele või vabadusele, teavitame teid sellest kohe, kui oleme sellest teada saanud ja tuvastanud, millistele andmetele on ligi pääsetud.

 1. KOLMANDATE OSAPOOLTE TEAVE

10.1. Ettevõtte koduleht võib sisaldada viiteid kolmandate isikute veebilehtedele ja sotsiaalmeediale. Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte esitatava teabe sisu, nende privaatsuspoliitika ega rakendatavate andmeturbevahendite eest. Kolmandad osapooled võivad isikuandmeid töödelda muudel tingimustel kui ettevõte, sellepärast pöörduge nende isikuandmete töötlemisega (nende privaatsuspoliitikaga) tutvumiseks nende poole.

 1. MILLISED ON TEIE KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED?

11.1. Teil on järgmised enda isikuandmetega seotud õigused:

11.1.1. Saada teavet selle kohta, kas ettevõte töötleb teie isikuandmeid ja kui töötleb, siis nendega tutvuda.

11.1.2. Paluda oma isikuandmete parandamist, kui need on väärad, ebapiisavad või ebatäpsed.

11.1.3. Mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega. See õigus ei kehti, kui isikuandmeid töödeldakse õigusjärgsetel põhjustel, mis on teie huvidest ülesemad.

11.1.4. Tühistada nõusolek, näiteks andmetöötluseks otseturunduse eesmärgil. Nõusoleku tühistamine ei kehti tagasiulatuvalt ega mõjuta kuni nõusoleku tühistamiseni nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

11.1.5. Nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui näiteks teie isikuandmeid ei ole enam vaja nende kogumise eesmärgil, samuti kui teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

11.1.6. Nõuda teie nõusolekul või lepingu sõlmimise eesmärgil teie poolt elektroonilisel kujul esitatud isikuandmete ülekandmist, kui andmete töötlemine toimub automatiseeritult ja kui see on tehniliselt võimalik.

11.1.7. Piirata isikuandmete töötlemist, välja arvatud säilitamist, kui näiteks isikuandmete töötlemisel rikutakse õigusaktide või privaatsuspoliitika nõudeid, samuti kui ettevõte ei vaja enam ettenähtud eesmärkidel neid andmeid.

11.1.8. Esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Kuigi meie esmane eesmärk on lahendada kõik vaidlused operatiivselt ja rahumeelselt koos teiega. Ebaselguse või konkreetse probleemi korral soovitab ettevõte võtta ühendust e-posti aadressil [email protected] või telefonil +372 651 6743 ja püüda probleemile sobiv lahendus leida.

 1. KUIDAS ME MENETLEME TEIE TAOTLUSI ISIKUANDMETE KOHTA?

12.1. Te võite oma õiguste elluviimisega seotud taotlused meile esitada isiklikult, posti teel või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Kui oleme teilt taotluse saanud, võime paluda teil esitada isikut tõendavad dokumendid ja muud lisateavet, mida vajame seoses taotlusega.

12.2. Kui oleme teilt taotluse saanud, vaatame selle läbi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates teie taotluse saamisest ja kõigi vastamiseks vajalike dokumentide esitamisest, välja arvatud juhul, kui selleks kulub taotluse keerukuse tõttu 2 kuud, kuid sellisel juhul teavitame teid kindlasti.

12.3. Esitame vastuse teie taotlusele viisil, mille te olete oma taotluses valinud, välja arvatud juhul, kui me ei ole võimelised teie taotlust sel viisil täitma.

 1. KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID?

13.1. Me kogume teavet teie kohta küpsiste (ingl cookies) ja sarnaste tehnoloogiate abil. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie brauserisse või seadmesse. Küpsised on veebilehtedel levinud tava, mis lihtsustab veebilehe kasutamist.

13.2. Teave kodulehel kasutatavate küpsiste, nende otstarbe, kehtivuse ja kasutatavate andmetele kohta leiate siit.

13.3. Me kasutame küpsiste kaudu saadavat teavet järgmiselt:

13.3.1. kodulehe funktsionaalsuse tagamiseks;

13.3.2. kodulehe täiustamiseks ja arendamiseks nii, et see vastaks teie vajadustele veel paremini;

13.3.3. teenuste arendamiseks ja kodulehe kasutuse analüüsimiseks;

13.3.4. turunduslahenduste sihtotstarbeliseks suunamiseks.

13.4. Te saate anda oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks meie kodulehel, klõpsates kodulehel esitatud küpsiselingil (ribal) valikut „Nõustun“. Kui te ei anna oma nõusolekut, ei koguta kodulehel küpsiseid, välja arvatud vajalikud (tehnilised) küpsised, mida on vaja kodulehe toimimiseks.

13.5. Meile antud küpsiste kasutamise loa võite igal ajal tagasi võtta. Selleks muutke oma veebilehitseja seadeid nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid. Kuidas seda teha, sõltub teie kasutatavast operatsioonisüsteemist ja veebilehitsejast. Üksikasjalikku teavet küpsiste, nende kasutamise ja keelamisvõimaluse kohta leiate veebilehelt http://AllAboutCookies.org või http://google.com/privacy_ads.html.

13.6. Mõnel juhul võib eelkõige tehniliste ja funktsionaalsete küpsiste deaktiveerimine, küpsiste vastuvõtmisest keeldumine või nende kustutamine aeglustada sirvimise kiirust, piirata kodulehe teatavate funktsioonide toimimist ja blokeerida juurdepääsu kodulehele.

 1. KUIDAS TOIMUB SELLE PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE?

14.1. Ettevõttel on õigus seda privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta. Kõik meie privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse kodulehel. Oluliste muudatuste ja/või vajaduse korral teavitame teid sellest. Privaatsuspoliitika uued tingimused võidakse avaldada ka kodulehel. Et kasutada meie kodulehte, iseteenindussüsteemi või pakutavaid teenuseid, peate sellega tutvuma.

 1. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

15.1. Saatke kõik selle privaatsuspoliitikaga seotud dokumendid ja võtke meiega ühendust järgnevalt märgitud kontaktandmetel:

15.1.1. posti teel saates UAB Mano numai, aadress Aukštaičių g. 7, Vilnius;

15.1.2. e-postiga saates aadressil [email protected];

15.1.3. kontakttelefonil +372 651 6743.

Kodulehe privaatsuspoliitika uuendamise kuupäev: 18. oktoober 2021. a.