NUMAI iseteenindussüsteemi kasutuseeskiri

 1. Üldsätted
  1. Veebilehel numai.ee asub iseteenindussüsteem www.minu.numai.ee (edaspidi: iseteenindussüsteem), mis on ette nähtud NUMAI (edaspidi: ettevõte) klientidele (edaspidi: kasutaja), kes saavad registreerunu ja iseteenindussüsteemi sisseloginuna esitada taotlusi, allkirjastada nõusolekuid, esitada isikuandmete töötlemise kohta kinnitusi, sõlmida lepinguid, vaadata sõlmitud lepinguid, teha makseid, vaadata teateid ja teha muid iseteenindussüsteemis märgitud toiminguid.
  2. Iseteenindussüsteemi valdaja: UAB Mano numai, registrikood 304488856, registrijärgne aadress Aukštaičių g. 7, Vilnius.
  3. NUMAI iseteenindussüsteemi kasutuseeskirjas (edaspidi: eeskiri) on sätestatud selle kasutuskord ja tingimused, mida peavad järgima kõik kohaselt registreerunud iseteenindussüsteemi kasutajad.
  4. Käesolev eeskiri kohaldub sellises ulatuses, kuivõrd see on kooskõlas kasutaja ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingutega.
 2. Kasutajakonto registreerimise kord ja kasutustingimused
  1. Kui klient soovib kasutada iseteenindussüsteemi, peab ta internetis kodulehe numai.ee iseteenindussüsteemi jaotises esitama registreerimisandmed, tutvuma tähelepanelikult eeskirja ja privaatsuspoliitikaga ning kinnitama, et on need läbi lugenud ja neist aru saanud.
  2. Kui registreerimisandmed on nõuetekohaselt esitatud, saadetakse märgitud e-posti aadressil registreerimise kinnituslink, millele klõpsates kinnitab isik iseteenindussüsteemi registreerumise ja aktiveerib loodud konto. Registreerimislingi aktiveerimisega kinnitab isik, et:
  3. on hoolikalt ja tähelepanelikult läbi lugenud käesoleva eeskirja ja privaatsuspoliitika, neist aru saanud ja nõustub nendega vabatahtlikult ning kohustub kasutama iseteenindussüsteemi vastavalt eeskirjas ja privaatsuspoliitikas sätestatud korrale ja tingimustele;
  4. esitatud andmed on õiged, täpsed ja põhjalikud. Mis tahes kahju, mis tuleneb väärate andmete esitamisest, kannab kasutaja;
  5. kui kasutaja poolt registreerimisel esitatud andmed muutuvad, kohustub kasutaja sellest ettevõttele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul teatama, muutes (täiendades) oma profiili andmeid iseteenindussüsteemis.
  6. Iseteenindussüsteemi sisselogimiseks peab kasutaja kasutama registreerimisel esitatud e-posti aadressi ja kasutaja poolt registreerimisel iseseisvalt valitud unikaalset salasõna. On soovitatav luua keeruline, raskesti ära mõistatatav salasõna (salasõna peab koosnema vähemalt 8 sümbolist, sealhulgas suur- ja väiketähtedest ning numbritest, vältides hõlpsalt ära mõistatatavaid sõnu või numbreid) ning muuta seda vähemalt iga 3 (kolme) kuu tagant. Ettevõttel on õigus kehtestada turvalisuse või muudel põhjustel parooli loomise nõuded.
  7. Kasutajal on õigus iseteenindussüsteemi sisselogimise salasõna igal ajal muuta (iseteeninduse jaotises „Seaded“).
  8. Kasutajale on kategooriliselt keelatud teiste isikute identiteedi omastamine, märkides kellegi teise eesnime, perekonnanime ja/või muud andmed, ning muu tegevus, mis võib kahjustada iseteenindussüsteemi toimimist, ettevõtet, teisi isikuid, nende vara või õigustatud huve (sealhulgas ebaseaduslikud tehingud või pettused).
  9. Kasutaja kohustub kasutama ainult turvalisi elektroonilisi side- ja andmeedastusvahendeid ja seadmeid, tagama esitatud andmete salajasuse, tegema kõik endast oleneva, et kaitsta iseteenindussüsteemi sisselogimise andmeid (sealhulgas parooli) kolmandate isikute juurdepääsu eest, mitte avaldama neid kolmandatele isikutele mis tahes otsesel (kaudsel) viisil ning tagama, et ükski kolmas isik ei saa tema andmeid kasutada iseteenindussüsteemi kasutamiseks või muul eesmärgil.
  10. Kui kasutaja on kaotanud iseteenindussüsteemi sisselogimisandmed või kahtlustab, et tema iseteenindussüsteemi kontot kasutavad kolmandad isikud, peab ta sellest viivitamatult ettevõttele teatama e-posti aadressil [email protected].
  11. Kasutaja vastutab kõigi kolmandate isikute tegude eest, kui need on toime pandud kasutaja andmeid kasutades, ning kõik kohustused ja vastutus, mis tulenevad sellistest kolmandate isikute tegudest või on nendega seotud, jäävad täielikult kasutaja kanda.
  12. Kasutajakonto võib kustutada, kui:
  13. kasutaja esitab ettevõttele palve konto kustutamise kohta;
  14. kasutajal ei ole kehtivaid lepinguid ja kasutaja viimasest sisselogimisest on möödas rohkem kui 12 (kaksteist) kuud;
  15. kasutaja on rikkunud eeskirja või kohaldatavat õigust, nagu on sätestatud eeskirja punktis 6.
  16. Pärast kasutaja konto kustutamist jätkatakse ettevõtte sisesüsteemides nende andmete töötlemist, mida ettevõte on kohaldatava õiguse kohaselt kohustatud säilitama.
 3. Ettevõtte õigused, kohustused ja vastutus
  1. Ettevõttel on õigus iseteenindussüsteemi funktsionaalsust millal tahes muuta ja täiendada.
  2. Kui kasutaja rikub eeskirja punktis 6 sätestatud iseteenindussüsteemi kasutamise tingimusi, on ettevõttel õigus iseteenindussüsteemi ja/või ettevõtte pakutavate teenuste kasutamine viivitamatult ja ilma kasutajat eelnevalt teavitamata keelata. Kui tekib põhjendatud kahtlus, et kasutaja on oma seesuguse tegevusega tekitanud või võib olla tekitanud kahju ettevõttele, kolmandatele isikutele ja/või avalikele huvidele, on ettevõttel õigus edastada kõik sellise kasutaja kohta olemas olevad andmed volitatud ametiasutustele.
  3. Ettevõte kohustub tagama asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ning astuma mõistlikke samme, et tagada iseteenindussüsteemi tõrgeteta toimimine. Ent arvestades siiski, et iseteenindussüsteemi toimimist võivad mõjutada ettevõttest sõltumatud tegurid (nt internetiühenduse tõrked, küberrünnakud jms), ei vastuta ettevõte sellistest toimimistõrgetest tekkinud kahju ega tagajärgede eest.
  4. Iseteenindussüsteemi töö häireks ei peeta juhtumeid, kus ettevõte piirab juurdepääsu iseteenindussüsteemile selle parandus- või täiustustööde tõttu ja muudel sarnastel juhtudel ajutiselt, kuid mitte kauem kui 24 (kahekümne neljaks) tunniks, ning teavitab sellest kasutajaid.
 4. Taotluse täitmine ja esitamine
  1. Teenuse „Rendi ja osta“ saamiseks peab kasutaja iseteenindussüsteemis täitma taotlusvormi (edaspidi: taotlus). Kui teenust „Rendi ja osta“ hakkab kasutama ka täiendav teenuseosaline, tuleb iseteenindussüsteemis esitada ka selle isiku andmed.
  2. Pärast taotluse täitmist ja kinnitustega tutvumist peab kasutaja taotlusele iseteenindussüsteemis alla kirjutama.
  3. Ettevõte vaatab taotluse läbi ja esitab kasutajale teate selle vastuvõtmisest või tagasilükkamisest.
 5. Dokumentide allkirjastamine
  1. Dokumentide (taotluste, lepingute jm) allkirjastamiseks kasutatakse ettevõttele kolmandate isikute poolt välja antud vahendeid (Smart-ID, Mobiil-ID vm). Dokument loetakse allkirjastatuks, kui mõlemad osalised (kasutaja ja (olemasolu korral) täiendav teenuseosaline) on sellele alla kirjutanud. Dokumendile saab korraga alla kirjutada ainult üks isik.
 6. Teenuste eest tasumine
  1. Kasutajale esitatakse iseteenindussüsteemis arved ettevõtte osutatavate teenuste eest. Ettevõte kasutab maksete tegemiseks kolmandaid isikuid, kes vastutavad makse algatamise teenuse nõuetekohase osutamise eest.
  2. Kasutaja võib ettevõtte osutatavate teenuste eest tasuda püsimaksete või ühekordsete maksetega. Kui kasutaja valib püsimaksed, arvatakse raha teenuste eest igal kuul kasutaja kaardilt maha.
  3. Teave väljastatud arvete ja tasutud maksete kohta on esitatud iseteenindussüsteemis.
 7. Isikuandmete töötlemine
  1. Kasutajale teenuste osutamiseks töötleb ettevõte iseteenindussüsteemis kasutaja esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kasutajaga lepingu sõlmimise võimalusi, sõlmida leping ja seda täita, samuti eesmärgiga vastata kasutaja esitatud taotlustele või kaebustele, saata ja vastu võtta teateid ning otseturunduse eesmärgil (kasutaja nõusolekul).
  2. Põhjalikumat teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate veebilehel numai.ee avaldatud privaatsuspoliitikast, mida peetakse käesoleva eeskirja lahutamatuks osaks. Täiendavate küsimuste korral ettevõtte töödeldavate isikuandmete kohta võite ühendust võtta e-posti aadressil [email protected]
 8. Intellektuaalomand ja selle kaitse
  1. Kõik selle iseteenindussüsteemi autoriõigused kuuluvad ettevõttele ja on seadusega kaitstud. Nende õiguste rikkumisega kaasneb vastutus õigusaktides sätestatud korras.
  2. Selles iseteenindussüsteemis sisalduva teabe või selle mis tahes osa reprodutseerimine, kopeerimine, avaldamine või muu kasutamine on ilma ettevõtte nõusolekuta keelatud, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
 9. Teadete edastamine
  1. Ettevõte esitab kasutajale teateid (nt meeldetuletused dokumentide allkirjastamise kohta, muudatused teenuse „Rendi ja osta“ tingimustes jne) iseteeninduse jaotises „Teated“. Kasutajat teavitatakse uue teate saamisest esitatud e-posti aadressil.
 10. Taotluste, kaebuste ja muude päringute esitamine
  1. Kasutaja võib ettevõttele esitada taotluse, kaebuse või päringu iseteenindussüsteemi kohta:
  2. iseteenindussüsteemi kontol jaotises „Teated“;
  3. e-kirjaga aadressil [―];
  4. helistades telefoni teel ettevõtte määratud juhile, kelle kontaktandmed on esitatud kasutajakontol.
 11. Lõppsätted
  1. Eeskirja täitmisel ja selgitamisel kohaldub Leedu Vabariigi õigus.
  2. Kõik käesolevast eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse need Leedu Vabariigi seaduses sätestatud korras.
  3. Kui mõni eeskirja säte muutub või tunnistatakse kehtetuks, jäävad eeskirja ülejäänud sätted jõusse.
  4. Ettevõttel on õigus käesolevat eeskirja ühepoolselt muuta. Eeskirja muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist iseteenindussüsteemis. Kui kasutaja jätkab eeskirja muutmise järel iseteenindussüsteemi kasutamist, loetakse, et ta on kõikide eeskirja muudatustega nõus.